Hình ảnh Gs Nguyễn Chính Kết
tham dự biểu tình tại Paris, Pháp
(ngày 26/03/2007)

_______________________________________________________________________